א.א.א. אילנית אלה שיווקאילנית אלה


?ה/שישקה לש ידוקפתה בצמה והמ

תאו ותחפשמו ותביבס שישקה תא ריכהל תנמ לע םידקמ רוקיב םכתיבב םייקנ ונחנא
.רתויב בוטהו ישיאה ,םחה לופיטה תא םכל תתל לכונש תאז לכ ,ידוקפתה ובצמ

?דציכ
:תובא-יתבל רושקה לכב ןכדועמו בחרנ םינותנ רגאמ ונתושרב
.בכרומ ידועיסו (היצנמידו רמייהצלא) שפנ ישושת ,םיידועיס ,םישושת ,םיאמצעל
תיתרבחה תוליעפה ,זופשיאה יאנת ,יאופרה לופיטה ,םמוקימ ,יקוחה םדמעמ
.םולשת יאנתו םיריחמ ,םייזיפ םיאנת ,תימוקישהו

ללוכ הז המ - םניח תורישו ץועיי
.םילוחה תיבב /םכתיבב הכימתו הנווכה ,ץועיל םידקמ רוקיב
.קוחב החפשמהו ה/שישקה תויוכז יבגל ינכדע עדימ םכל קפסנ
.םכריקיל םימיאתמהו םיצלמומה תובאה יתבב רייסנו םכתא הוולנ
.םיאלמה הטילקהו תומלקאתהה דע ,תולגתסהה יבלש לכב עייסנ
:היטרקוריבה יכבנ לכב םכל רוזענו ךירדנ
.ימואל חוטיבו החוורהו תואירבה ידרשמל תוינפ ,םיספט יולימ


 

?המלחה תפוקתל קוקז הרוהה ?ל"וחל םיעסונ ???םיצוחל דאמ
.םיפוחד םירקמל םיידיימ תונורתפ םג םינתונ ונחנא
.תורצק תופוקתל תורגסמ

 

?זא המ ,תיבב םיראשנ םא
:םידחוימ םיריחמב ה/שישקל תיב ילופיט לש בחר ןווגמ ונתושרב
תי/טסיפרתויזיפ ,קוסיעב ה/אפרמ ,ת/לפטמ תמאתה-ל"וחמ םיידועיס םידבוע
תלבקב עויסו הכרדה .דועו ,רובידה תפש ,ה/שישקה יכרצ יפ לע ,ל"וחמ תוחא וא
.הקסעה ןוישיר
.תיבה דע הקפסא -םירגובמל םילותיח

 
 

.ןוסבוקעי תרבח ידי לע אבוימ , תפרצ תרצות םילותיח
הלק הבטרה
.םינוש םילדגב םינגפוס
תינוניב הבטרה
.תונוש הגיפס תומר םע םידחוימ םינגפוס
ןותחת-ןוסנכמ
.תינוניב הבטרה תייעב םע םיליעפ םישנאל םיאתמ
הדבכ הבטרה
.XXL דע S לדוגמ ,םינוש םילדגב יתרזג לותיח
.הליל/םוי יתרזג לותיח

.תיבה דע הקפסא ,םידחוימ םיריחמב הגיפס ירצומו םילותיח
03-9086848 :לט - םניח תוימגודו עדימ ,םירבסה 
!ספספת לא -ךתחפשמ ןעמל תעדל יאדכ
.םניח-םהיתוחפשמ ינבו םילוחה תויוכז אשונב הכרדה
.תועש 24 ךות םיפוחד םירקמב -סופורטופא יונימל השקבב לופיט
.תובייחתה אלל ץועייו הקידב -םידלילו הלוחל-הסנכה סממ םירזחהב לופיט
.תואירבה דרשממ ידועיס זופשיא דוקו עויס תלבקל םניח לופיט
.םיימשר םיספט יולימב לופיט
.תויאופר תעד תווח תלבקב לופיט
.ימואל חוטיבל דסומב תויאופר תודעווב לופיט

ץראה לכב ריהמו רישי ,ישיא לופיטה
.03-9091991 :סקפ ,03-9086848 :לט -םינטפשמו עוצקמ ישנא ידי לע ןתינ

 


03-9091991 :סקפ 050-5505534 ,03-9086848 :לט ,הווקת חתפ 18 לארשי תסנכ בוחר