א.א.א. אילנית אלה שיווקאילנית אלה


 ?לופיטל קוקז  ?הלוח םירוהה דחא
?הנוכנ הטלחה איה תיבב ותראשה םאה
?תורחא תויורשפא תומייק םאה
?קוחב םכלש תויוכזה םהמ

?תובא תיב רוחבל דציכ

.םכתחפשמ ןב רובע רתויב בוטה לופיטב רוחבל דציכ םכתא וחניו וכירדי הלש תווצהו הלא תינליא

? הלא תינליא המל

.םחו ישיא ןפואב דבועו םוחתב בר ןויסנ לעב ,יתפכא ,יעוצקמ תווצ אוה ונלש תווצה
.ךרדה לכ ךרואל םכליבשב םיאצמנו ידוקפת בצמ לכל תובא תיב םימיאתמ ונא

.תויועטמ ענמיהלו ףסכו רקי ןמז םכל ךוסחל םישקבמ ונחנא
?םכל הלוע הז המכ

!!! םכדיצמ םולשת לכ אלל ...םניחב םינתינ תורישהו ץועיה


 
 


Dear family,
Dealing with the golden age?
You are not alone. We can help.

  Free Consultation Services - what does it include?

A preliminary consultation, guidance and support meeting held at home/hospital. We will provide you with up-to-date information regarding legal senior citizen rights. We will accompany you in visiting recommended and appropriate homes for your loved ones. We will assist you in all the adjustment, adaptation and accommodation stages. We will guide you through the bureaucratic maze: filling out forms, applications to the Ministry of Health, Welfare and Social Security.

Ilanit Ella and her staff will guide you in choosing the best possible care for your family member.

Why Ilanit Ella?


Our staff is professional, highly skilled, caring, and experienced in the field. We suit people with the most appropriate home for their individual needs and are there for you throughout the entire process. We wish to save you both precious time and money, and help you avoid any mistakes. How much will it cost us?

Our service and consultation are provided free of charge... at absolutely no expense on your side!

18 Knesset Yisra'el Street, Petah Tikva Tel: 03-9086848, 050-5505534 Fax: 03-9091991