א.א.א. אילנית אלה שיווקאילנית אלהFirst Name: :יטרפ םש
Last Name: :החפשמ םש
Phone: :ןופלט
Cellular: :דיינ ןופלט
Address: :תבותכ
Relation: :הברק
Other Details: :םיפסונ םיטרפ


03-9091991 :סקפ ,050-5505534 ,03-9086848 :לט ,הווקת חתפ 18 לארשי תסנכ בוחר
18 Knesset Yisra'el Street, Petah Tikva Tel: 03-9086848, 050-5505534 Fax: 03-9091991